โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 49, 97, 126 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 49, 97, 126 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 49, 97, 126 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 49, 97, 126 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 49, 97, 126 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 49, 97, 126 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 49 คือ
1749

ตัวประกอบของ 97 คือ
197

ตัวประกอบของ 126 คือ
1236791418214263126

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 49, 97, 126 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 49, 97, 126 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 49, 97, 126 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
49 แยกตัวประกอบได้ = 7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
97 แยกตัวประกอบได้ = 97  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
126 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 49, 97, 126 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 49, 97, 126 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 49, 97, 126 = 1