โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 49, 95, 147 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 49, 95, 147 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 49, 95, 147 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 49, 95, 147 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 49, 95, 147 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 49, 95, 147 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 49 คือ
1749

ตัวประกอบของ 95 คือ
151995

ตัวประกอบของ 147 คือ
1372149147

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 49, 95, 147 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 49, 95, 147 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 49, 95, 147 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
49 แยกตัวประกอบได้ = 7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
95 แยกตัวประกอบได้ = 5x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
147 แยกตัวประกอบได้ = 3x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 49, 95, 147 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 49, 95, 147 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 49, 95, 147 = 1