โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 49, 70, 150 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 49, 70, 150 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 49, 70, 150 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 49, 70, 150 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 49, 70, 150 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 49, 70, 150 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 49 คือ
1749

ตัวประกอบของ 70 คือ
125710143570

ตัวประกอบของ 150 คือ
12356101525305075150

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 49, 70, 150 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 49, 70, 150 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 49, 70, 150 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
49 แยกตัวประกอบได้ = 7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
70 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
150 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 49, 70, 150 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 49, 70, 150 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 49, 70, 150 = 1