โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 48, 56, 105 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 48, 56, 105 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 48, 56, 105 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 48, 56, 105 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 48, 56, 105 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 48, 56, 105 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 48 คือ
12346812162448

ตัวประกอบของ 56 คือ
12478142856

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 48, 56, 105 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 48, 56, 105 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 48, 56, 105 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
48 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
56 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
105 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 48, 56, 105 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 48, 56, 105 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 48, 56, 105 = 1