โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 472, 672 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 472, 672 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 472, 672 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 472, 672 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 472, 672 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 472, 672 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 472 คือ
124859118236472

ตัวประกอบของ 672 คือ
1234678121416212428324248568496112168224336672

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 472, 672 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 472, 672 คือ 8

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 472, 672 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
472 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x59  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
672 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 472, 672 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 472, 672 = 2 x 2 x 2 = 8

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 472, 672 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)472
672
2
)236
336
2
)118
168
5984
ตอบ ห.ร.ม.ของ 472, 672 คือ = 2 x 2 x 2 = 8

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 472, 672 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 672 ด้วยจำนวนน้อย 472
        1
472
)672
472
200
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 200 ไปหาร 472
      2
200
)472
400
72
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 72 ไปหาร 200
      2
72
)200
144
56
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 56 ไปหาร 72
     1
56
)72
56
16
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 16 ไปหาร 56
     3
16
)56
48
8
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 16
     2
8
)16
16
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 8
ตอบ ห.ร.ม.ของ 472, 672 = 8