โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 47, 135, 157 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 47, 135, 157 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 47, 135, 157 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 47, 135, 157 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 47, 135, 157 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 47, 135, 157 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 47 คือ
147

ตัวประกอบของ 135 คือ
1359152745135

ตัวประกอบของ 157 คือ
1157

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 47, 135, 157 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 47, 135, 157 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 47, 135, 157 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
47 แยกตัวประกอบได้ = 47  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
135 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
157 แยกตัวประกอบได้ = 157  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 47, 135, 157 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 47, 135, 157 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 47, 135, 157 = 1