โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 468, 1008 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 468, 1008 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 468, 1008 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 468, 1008 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 468, 1008 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 468, 1008 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 468 คือ
1234691213182636395278117156234468

ตัวประกอบของ 1008 คือ
1234678912141618212428364248566372841121261441682523365041008

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 468, 1008 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 468, 1008 คือ 36

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 468, 1008 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
468 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1008 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 468, 1008 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 468, 1008 = 2 x 2 x 3 x 3 = 36

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 468, 1008 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)468
1008
2
)234
504
3
)117
252
3
)39
84
1328
ตอบ ห.ร.ม.ของ 468, 1008 คือ = 2 x 2 x 3 x 3 = 36

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 468, 1008 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1008 ด้วยจำนวนน้อย 468
         2
468
)1008
936
72
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 72 ไปหาร 468
      6
72
)468
432
36
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 36 ไปหาร 72
     2
36
)72
72
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 36
ตอบ ห.ร.ม.ของ 468, 1008 = 36