โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 46, 65, 165 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 46, 65, 165 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 46, 65, 165 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 46, 65, 165 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 46, 65, 165 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 46, 65, 165 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 46 คือ
122346

ตัวประกอบของ 65 คือ
151365

ตัวประกอบของ 165 คือ
13511153355165

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 46, 65, 165 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 46, 65, 165 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 46, 65, 165 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
46 แยกตัวประกอบได้ = 2x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
65 แยกตัวประกอบได้ = 5x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
165 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 46, 65, 165 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 46, 65, 165 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 46, 65, 165 = 1