โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 46, 63, 225 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 46, 63, 225 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 46, 63, 225 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 46, 63, 225 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 46, 63, 225 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 46, 63, 225 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 46 คือ
122346

ตัวประกอบของ 63 คือ
13792163

ตัวประกอบของ 225 คือ
135915254575225

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 46, 63, 225 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 46, 63, 225 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 46, 63, 225 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
46 แยกตัวประกอบได้ = 2x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
63 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
225 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 46, 63, 225 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 46, 63, 225 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 46, 63, 225 = 1