โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 450, 660 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 450, 660 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 450, 660 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 450, 660 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 450, 660 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 450, 660 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 450 คือ
123569101518253045507590150225450

ตัวประกอบของ 660 คือ
123456101112152022303344556066110132165220330660

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 450, 660 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 450, 660 คือ 30

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 450, 660 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
450 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
660 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 450, 660 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 450, 660 = 2 x 3 x 5 = 30

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 450, 660 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)450
660
3
)225
330
5
)75
110
1522
ตอบ ห.ร.ม.ของ 450, 660 คือ = 2 x 3 x 5 = 30

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 450, 660 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 660 ด้วยจำนวนน้อย 450
        1
450
)660
450
210
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 210 ไปหาร 450
      2
210
)450
420
30
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 30 ไปหาร 210
      7
30
)210
210
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 30
ตอบ ห.ร.ม.ของ 450, 660 = 30