โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 45, 63, 177 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 45, 63, 177 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 45, 63, 177 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 45, 63, 177 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 45, 63, 177 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 45, 63, 177 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 45 คือ
13591545

ตัวประกอบของ 63 คือ
13792163

ตัวประกอบของ 177 คือ
1359177

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 45, 63, 177 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 45, 63, 177 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 45, 63, 177 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
45 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
63 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
177 แยกตัวประกอบได้ = 3x59  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 45, 63, 177 ออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 45, 63, 177 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 45, 63, 177 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)45
63
177
152159
ตอบ ห.ร.ม.ของ 45, 63, 177 คือ = 3