โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 435, 667 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 435, 667 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 435, 667 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 435, 667 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 435, 667 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 435, 667 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 435 คือ
135152987145435

ตัวประกอบของ 667 คือ
12329667

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 435, 667 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 435, 667 คือ 29

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 435, 667 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
435 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
667 แยกตัวประกอบได้ = 23x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 435, 667 ออกมา คือ 29
ตอบ ห.ร.ม.ของ 435, 667 = 29

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 435, 667 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

29
)435
667
1523
ตอบ ห.ร.ม.ของ 435, 667 คือ = 29

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 435, 667 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 667 ด้วยจำนวนน้อย 435
        1
435
)667
435
232
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 232 ไปหาร 435
      1
232
)435
232
203
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 203 ไปหาร 232
      1
203
)232
203
29
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 29 ไปหาร 203
      7
29
)203
203
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 29
ตอบ ห.ร.ม.ของ 435, 667 = 29