โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 4325, 5536 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 4325, 5536 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 4325, 5536 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 4325, 5536 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 4325, 5536 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4325, 5536 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 4325 คือ
15251738654325

ตัวประกอบของ 5536 คือ
12481632173346692138427685536

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 4325, 5536 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4325, 5536 คือ 173

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 4325, 5536 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
4325 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x173  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
5536 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x173  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 4325, 5536 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 173
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4325, 5536 = 173

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4325, 5536 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

173
)4325
5536
2532
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4325, 5536 คือ = 173

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4325, 5536 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 5536 ด้วยจำนวนน้อย 4325
         1
4325
)5536
4325
1211
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 1211 ไปหาร 4325
       3
1211
)4325
3633
692
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 692 ไปหาร 1211
       1
692
)1211
692
519
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 519 ไปหาร 692
      1
519
)692
519
173
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 173 ไปหาร 519
      3
173
)519
519
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 173
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4325, 5536 = 173