โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 425, 544 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 425, 544 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 425, 544 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 425, 544 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 425, 544 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 425, 544 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 425 คือ
15172585425

ตัวประกอบของ 544 คือ
12481617323468136272544

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 425, 544 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 425, 544 คือ 17

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 425, 544 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
425 แยกตัวประกอบได้ = 5x5x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
544 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 425, 544 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 425, 544 = 17

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 425, 544 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

17
)425
544
2532
ตอบ ห.ร.ม.ของ 425, 544 คือ = 17

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 425, 544 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 544 ด้วยจำนวนน้อย 425
        1
425
)544
425
119
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 119 ไปหาร 425
      3
119
)425
357
68
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 68 ไปหาร 119
      1
68
)119
68
51
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 51 ไปหาร 68
     1
51
)68
51
17
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 17 ไปหาร 51
     3
17
)51
51
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 425, 544 = 17