โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 420, 924 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 420, 924 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 420, 924 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 420, 924 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 420, 924 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 420, 924 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 420 คือ
123456710121415202128303542607084105140210420

ตัวประกอบของ 924 คือ
123467111214212228334244667784132154231308462924

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 420, 924 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 420, 924 คือ 84

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 420, 924 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
420 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
924 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x7x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 420, 924 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 3, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 420, 924 = 2 x 2 x 3 x 7 = 84

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 420, 924 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)420
924
2
)210
462
3
)105
231
7
)35
77
511
ตอบ ห.ร.ม.ของ 420, 924 คือ = 2 x 2 x 3 x 7 = 84

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 420, 924 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 924 ด้วยจำนวนน้อย 420
        2
420
)924
840
84
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 84 ไปหาร 420
      5
84
)420
420
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 84
ตอบ ห.ร.ม.ของ 420, 924 = 84