โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 42, 70, 427098 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 70, 427098 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 42, 70, 427098 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 70, 427098 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 42, 70, 427098 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 70, 427098 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 70 คือ
125710143570

ตัวประกอบของ 427098 คือ
123671421421016920338305076101471183142366213549427098

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 42, 70, 427098 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 70, 427098 คือ 14

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 70, 427098 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
42 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
70 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
427098 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7x10169  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 42, 70, 427098 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 70, 427098 = 2 x 7 = 14

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 70, 427098 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)42
70
427098
7
)21
35
213549
3530507
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 70, 427098 คือ = 2 x 7 = 14