โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 42, 70, 4270 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 70, 4270 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 42, 70, 4270 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 70, 4270 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 42, 70, 4270 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 70, 4270 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 70 คือ
125710143570

ตัวประกอบของ 4270 คือ
1257101435617012230542761085421354270

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 42, 70, 4270 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 70, 4270 คือ 14

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 70, 4270 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
42 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
70 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
4270 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x7x61  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 42, 70, 4270 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 70, 4270 = 2 x 7 = 14

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 70, 4270 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)42
70
4270
7
)21
35
2135
35305
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 70, 4270 คือ = 2 x 7 = 14
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ