โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 42, 48, 4248 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 48, 4248 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 42, 48, 4248 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 48, 4248 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 42, 48, 4248 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 48, 4248 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 48 คือ
12346812162448

ตัวประกอบของ 4248 คือ
12346891218243659721181772363544725317081062141621244248

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 42, 48, 4248 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 48, 4248 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 48, 4248 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
42 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
48 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
4248 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x59  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 42, 48, 4248 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 48, 4248 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 48, 4248 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)42
48
4248
3
)21
24
2124
78708
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 48, 4248 คือ = 2 x 3 = 6