โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 42, 180, 720 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 180, 720 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 42, 180, 720 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 180, 720 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 42, 180, 720 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 180, 720 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 180 คือ
123456910121518203036456090180

ตัวประกอบของ 720 คือ
1234568910121516182024303640454860728090120144180240360720

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 180, 720 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 180, 720 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 180, 720 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
42 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
180 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
720 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 42, 180, 720 ออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 180, 720 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 180, 720 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)42
180
720
3
)21
90
360
730120
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 180, 720 คือ = 2 x 3 = 6