โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 42, 168, 213 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 168, 213 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 42, 168, 213 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 168, 213 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 42, 168, 213 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 168, 213 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 168 คือ
12346781214212428425684168

ตัวประกอบของ 213 คือ
1371213

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 168, 213 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 168, 213 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 168, 213 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
42 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
168 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
213 แยกตัวประกอบได้ = 3x71  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 42, 168, 213 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 168, 213 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 168, 213 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)42
168
213
145671
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 168, 213 คือ = 3