โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 42, 168, 189 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 168, 189 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 42, 168, 189 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 168, 189 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 42, 168, 189 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 168, 189 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 168 คือ
12346781214212428425684168

ตัวประกอบของ 189 คือ
1379212763189

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 42, 168, 189 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 168, 189 คือ 21

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 168, 189 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
42 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
168 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
189 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 42, 168, 189 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 168, 189 = 3 x 7 = 21

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 168, 189 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)42
168
189
7
)14
56
63
289
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 168, 189 คือ = 3 x 7 = 21
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ