โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 42, 120, 168 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 120, 168 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 42, 120, 168 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 120, 168 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 42, 120, 168 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 120, 168 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

ตัวประกอบของ 168 คือ
12346781214212428425684168

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 120, 168 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 120, 168 คือ 6

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 120, 168 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
42 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
120 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
168 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 42, 120, 168 ออกมา คือ 2, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 120, 168 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 120, 168 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)42
120
168
3
)21
60
84
72028
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 120, 168 คือ = 2 x 3 = 6