โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 405, 540, 810 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 405, 540, 810 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 405, 540, 810 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 405, 540, 810 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 405, 540, 810 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 405, 540, 810 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 405 คือ
135915274581135405

ตัวประกอบของ 540 คือ
1234569101215182027303645546090108135180270540

ตัวประกอบของ 810 คือ
123569101518273045548190135162270405810

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 405, 540, 810 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 405, 540, 810 คือ 135

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 405, 540, 810 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
405 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
540 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
810 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 405, 540, 810 ออกมา คือ 3, 3, 3, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 405, 540, 810 = 3 x 3 x 3 x 5 = 135

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 405, 540, 810 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)405
540
810
3
)135
180
270
3
)45
60
90
5
)15
20
30
346
ตอบ ห.ร.ม.ของ 405, 540, 810 คือ = 3 x 3 x 3 x 5 = 135
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ