โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 4, 8, 10 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 4, 8, 10 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 4, 8, 10 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 4, 8, 10 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 4, 8, 10 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4, 8, 10 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 4, 8, 10 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4, 8, 10 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 4, 8, 10 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
4 แยกตัวประกอบได้ = 2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
8 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
10 แยกตัวประกอบได้ = 2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 4, 8, 10 ออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4, 8, 10 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4, 8, 10 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)4
8
10
245
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4, 8, 10 คือ = 2