โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 4, 6, 16 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 4, 6, 16 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 4, 6, 16 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 4, 6, 16 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 4, 6, 16 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4, 6, 16 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 6 คือ
1236

ตัวประกอบของ 16 คือ
124816

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 4, 6, 16 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4, 6, 16 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 4, 6, 16 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
4 แยกตัวประกอบได้ = 2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
6 แยกตัวประกอบได้ = 2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
16 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 4, 6, 16 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4, 6, 16 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4, 6, 16 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)4
6
16
238
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4, 6, 16 คือ = 2