โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 4, 18, 30 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 4, 18, 30 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 4, 18, 30 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 4, 18, 30 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 4, 18, 30 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4, 18, 30 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 18 คือ
1236918

ตัวประกอบของ 30 คือ
12356101530

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 4, 18, 30 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4, 18, 30 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 4, 18, 30 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
4 แยกตัวประกอบได้ = 2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
18 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
30 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 4, 18, 30 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4, 18, 30 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4, 18, 30 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)4
18
30
2915
ตอบ ห.ร.ม.ของ 4, 18, 30 คือ = 2