โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 39, 90, 100 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 39, 90, 100 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 39, 90, 100 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 39, 90, 100 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 39, 90, 100 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 39, 90, 100 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 39 คือ
131339

ตัวประกอบของ 90 คือ
123569101518304590

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 39, 90, 100 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 39, 90, 100 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 39, 90, 100 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
39 แยกตัวประกอบได้ = 3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
90 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
100 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 39, 90, 100 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 39, 90, 100 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 39, 90, 100 = 1
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ