โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 39, 6591 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 39, 6591 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 39, 6591 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 39, 6591 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 39, 6591 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 39, 6591 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 39 คือ
131339

ตัวประกอบของ 6591 คือ
13133916950721976591

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 39, 6591 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 39, 6591 คือ 39

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 39, 6591 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
39 แยกตัวประกอบได้ = 3x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
6591 แยกตัวประกอบได้ = 3x13x13x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 39, 6591 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 13
ตอบ ห.ร.ม.ของ 39, 6591 = 3 x 13 = 39

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 39, 6591 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)39
6591
13
)13
2197
1169
ตอบ ห.ร.ม.ของ 39, 6591 คือ = 3 x 13 = 39

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 39, 6591 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 6591 ด้วยจำนวนน้อย 39
       169
39
)6591
6591
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 39
ตอบ ห.ร.ม.ของ 39, 6591 = 39
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ