โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 380, 1197 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 380, 1197 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 380, 1197 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 380, 1197 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 380, 1197 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 380, 1197 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 380 คือ
1245101920387695190380

ตัวประกอบของ 1197 คือ
1379192157631331713991197

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 380, 1197 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 380, 1197 คือ 19

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 380, 1197 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
380 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
1197 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x7x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 380, 1197 ออกมา คือ 19
ตอบ ห.ร.ม.ของ 380, 1197 = 19

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 380, 1197 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

19
)380
1197
2063
ตอบ ห.ร.ม.ของ 380, 1197 คือ = 19

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 380, 1197 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 1197 ด้วยจำนวนน้อย 380
         3
380
)1197
1140
57
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 57 ไปหาร 380
      6
57
)380
342
38
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 38 ไปหาร 57
     1
38
)57
38
19
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 19 ไปหาร 38
     2
19
)38
38
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 19
ตอบ ห.ร.ม.ของ 380, 1197 = 19