โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 38, 216, 298 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 38, 216, 298 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 38, 216, 298 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 38, 216, 298 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 38, 216, 298 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 38, 216, 298 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 38 คือ
121938

ตัวประกอบของ 216 คือ
123468912182427365472108216

ตัวประกอบของ 298 คือ
12149298

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 38, 216, 298 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 38, 216, 298 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 38, 216, 298 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
38 แยกตัวประกอบได้ = 2x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
216 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
298 แยกตัวประกอบได้ = 2x149  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 38, 216, 298 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 38, 216, 298 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 38, 216, 298 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)38
216
298
19108149
ตอบ ห.ร.ม.ของ 38, 216, 298 คือ = 2