โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 372, 638, 994 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 372, 638, 994 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 372, 638, 994 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 372, 638, 994 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 372, 638, 994 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 372, 638, 994 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 372 คือ
1234612316293124186372

ตัวประกอบของ 638 คือ
1211222958319638

ตัวประกอบของ 994 คือ
1271471142497994

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 372, 638, 994 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 372, 638, 994 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 372, 638, 994 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
372 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
638 แยกตัวประกอบได้ = 2x11x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
994 แยกตัวประกอบได้ = 2x7x71  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 372, 638, 994 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 372, 638, 994 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 372, 638, 994 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)372
638
994
186319497
ตอบ ห.ร.ม.ของ 372, 638, 994 คือ = 2