โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 37, 91, 145 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 37, 91, 145 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 37, 91, 145 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 37, 91, 145 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 37, 91, 145 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 37, 91, 145 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 37 คือ
137

ตัวประกอบของ 91 คือ
171391

ตัวประกอบของ 145 คือ
1529145

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 37, 91, 145 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 37, 91, 145 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 37, 91, 145 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
37 แยกตัวประกอบได้ = 37  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
91 แยกตัวประกอบได้ = 7x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
145 แยกตัวประกอบได้ = 5x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 37, 91, 145 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 37, 91, 145 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 37, 91, 145 = 1