โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 368, 972 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 368, 972 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 368, 972 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 368, 972 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 368, 972 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 368, 972 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 368 คือ
124816234692184368

ตัวประกอบของ 972 คือ
123469121827365481108162243324486972

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 368, 972 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 368, 972 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 368, 972 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
368 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
972 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 368, 972 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 368, 972 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 368, 972 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)368
972
2
)184
486
92243
ตอบ ห.ร.ม.ของ 368, 972 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 368, 972 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 972 ด้วยจำนวนน้อย 368
        2
368
)972
736
236
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 236 ไปหาร 368
      1
236
)368
236
132
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 132 ไปหาร 236
      1
132
)236
132
104
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 104 ไปหาร 132
      1
104
)132
104
28
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 28 ไปหาร 104
      3
28
)104
84
20
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 28
     1
20
)28
20
8
ขั้นที่ 7 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 20
     2
8
)20
16
4
ขั้นที่ 8 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 8
    2
4
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ตอบ ห.ร.ม.ของ 368, 972 = 4