โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 36, 90, 9081 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 90, 9081 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 36, 90, 9081 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 36, 90, 9081 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 36, 90, 9081 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 90, 9081 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

ตัวประกอบของ 90 คือ
123569101518304590

ตัวประกอบของ 9081 คือ
139100930279081

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 36, 90, 9081 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 90, 9081 คือ 9

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 90, 9081 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
36 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
90 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
9081 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x1009  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 36, 90, 9081 ออกมา คือ 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 90, 9081 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 90, 9081 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)36
90
9081
3
)12
30
3027
4101009
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 90, 9081 คือ = 3 x 3 = 9