โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 36, 50, 3650 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 50, 3650 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 36, 50, 3650 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 36, 50, 3650 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 36, 50, 3650 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 50, 3650 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

ตัวประกอบของ 50 คือ
125102550

ตัวประกอบของ 3650 คือ
1251025507314636573018253650

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 36, 50, 3650 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 50, 3650 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 50, 3650 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
36 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
50 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
3650 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5x73  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 36, 50, 3650 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 50, 3650 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 50, 3650 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)36
50
3650
18251825
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 50, 3650 คือ = 2