โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 36, 45, 104 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 45, 104 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 36, 45, 104 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 36, 45, 104 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 36, 45, 104 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 36, 45, 104 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

ตัวประกอบของ 45 คือ
13591545

ตัวประกอบของ 104 คือ
1248132652104

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 36, 45, 104 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 45, 104 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 36, 45, 104 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
36 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
45 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
104 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x13  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 36, 45, 104 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 36, 45, 104 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 36, 45, 104 = 1