โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 35, 105, 210 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 35, 105, 210 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 35, 105, 210 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 35, 105, 210 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 35, 105, 210 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 35, 105, 210 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 35 คือ
15735

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

ตัวประกอบของ 210 คือ
1235671014152130354270105210

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 35, 105, 210 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 35, 105, 210 คือ 35

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 35, 105, 210 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
35 แยกตัวประกอบได้ = 5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
105 แยกตัวประกอบได้ = 3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
210 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 35, 105, 210 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 5, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 35, 105, 210 = 5 x 7 = 35

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 35, 105, 210 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)35
105
210
7
)7
21
42
136
ตอบ ห.ร.ม.ของ 35, 105, 210 คือ = 5 x 7 = 35