โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 342, 670 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 342, 670 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 342, 670 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 342, 670 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 342, 670 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 342, 670 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 342 คือ
1236918193857114171342

ตัวประกอบของ 670 คือ
1251067134335670

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 342, 670 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 342, 670 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 342, 670 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
342 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
670 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x67  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 342, 670 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 342, 670 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 342, 670 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)342
670
171335
ตอบ ห.ร.ม.ของ 342, 670 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 342, 670 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 670 ด้วยจำนวนน้อย 342
        1
342
)670
342
328
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 328 ไปหาร 342
      1
328
)342
328
14
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 14 ไปหาร 328
     23
14
)328
322
6
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 14
     2
6
)14
12
2
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 6
    3
2
)6
6
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 342, 670 = 2