โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 34, 51, 170 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 34, 51, 170 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 34, 51, 170 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 34, 51, 170 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 34, 51, 170 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 34, 51, 170 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 34 คือ
121734

ตัวประกอบของ 51 คือ
131751

ตัวประกอบของ 170 คือ
12510173485170

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 34, 51, 170 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 34, 51, 170 คือ 17

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 34, 51, 170 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
34 แยกตัวประกอบได้ = 2x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
51 แยกตัวประกอบได้ = 3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
170 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 34, 51, 170 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 17
ตอบ ห.ร.ม.ของ 34, 51, 170 = 17

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 34, 51, 170 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

17
)34
51
170
2310
ตอบ ห.ร.ม.ของ 34, 51, 170 คือ = 17