โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 330, 470, 10000 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 330, 470, 10000 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 330, 470, 10000 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 330, 470, 10000 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 330, 470, 10000 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 330, 470, 10000 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 330 คือ
123561011152230335566110165330

ตัวประกอบของ 470 คือ
125104794235470

ตัวประกอบของ 10000 คือ
12458101620254050801001252002504005006251000125020002500500010000

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 330, 470, 10000 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 330, 470, 10000 คือ 10

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 330, 470, 10000 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
330 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
470 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x47  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
10000 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x5x5x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 330, 470, 10000 ออกมา คือ 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 330, 470, 10000 = 2 x 5 = 10

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 330, 470, 10000 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)330
470
10000
5
)165
235
5000
33471000
ตอบ ห.ร.ม.ของ 330, 470, 10000 คือ = 2 x 5 = 10