โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 329, 641 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 329, 641 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 329, 641 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 329, 641 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 329, 641 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 329, 641 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 329 คือ
1747329

ตัวประกอบของ 641 คือ
1641

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 329, 641 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 329, 641 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 329, 641 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
329 แยกตัวประกอบได้ = 7x47  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
641 แยกตัวประกอบได้ = 641  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 329, 641 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 329, 641 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 329, 641 = 1

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 329, 641 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 641 ด้วยจำนวนน้อย 329
        1
329
)641
329
312
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 312 ไปหาร 329
      1
312
)329
312
17
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 17 ไปหาร 312
     18
17
)312
306
6
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 17
     2
6
)17
12
5
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 6
    1
5
)6
5
1
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 1 ไปหาร 5
    5
1
)5
5
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 329, 641 = 1