โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 32, 56, 2784 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 32, 56, 2784 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 32, 56, 2784 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 32, 56, 2784 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 32, 56, 2784 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 32, 56, 2784 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 32 คือ
12481632

ตัวประกอบของ 56 คือ
12478142856

ตัวประกอบของ 2784 คือ
12346812162429324858879611617423234846469692813922784

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 32, 56, 2784 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 32, 56, 2784 คือ 8

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 32, 56, 2784 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
32 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
56 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
2784 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x3x29  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 32, 56, 2784 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 32, 56, 2784 = 2 x 2 x 2 = 8

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 32, 56, 2784 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)32
56
2784
2
)16
28
1392
2
)8
14
696
47348
ตอบ ห.ร.ม.ของ 32, 56, 2784 คือ = 2 x 2 x 2 = 8