โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 3, 9, 12, 18 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 9, 12, 18 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 3, 9, 12, 18 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 3, 9, 12, 18 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 3, 9, 12, 18 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3, 9, 12, 18 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

ตัวประกอบของ 9 คือ
139

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

ตัวประกอบของ 18 คือ
1236918

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 3, 9, 12, 18 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 9, 12, 18 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 9, 12, 18 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
3 แยกตัวประกอบได้ = 3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
9 แยกตัวประกอบได้ = 3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
12 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
18 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 3, 9, 12, 18 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 9, 12, 18 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3, 9, 12, 18 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)3
9
12
18
1346
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 9, 12, 18 คือ = 3