โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 3, 5, 7, 8 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 5, 7, 8 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 3, 5, 7, 8 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 3, 5, 7, 8 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 3, 5, 7, 8 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3, 5, 7, 8 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

ตัวประกอบของ 5 คือ
15

ตัวประกอบของ 7 คือ
17

ตัวประกอบของ 8 คือ
1248

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 3, 5, 7, 8 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 5, 7, 8 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 5, 7, 8 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
3 แยกตัวประกอบได้ = 3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
5 แยกตัวประกอบได้ = 5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
7 แยกตัวประกอบได้ = 7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
8 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 3, 5, 7, 8 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 3, 5, 7, 8 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 5, 7, 8 = 1