โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 3, 4, 6 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 4, 6 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 3, 4, 6 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 3, 4, 6 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 3, 4, 6 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3, 4, 6 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 6 คือ
1236

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 3, 4, 6 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 4, 6 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 4, 6 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
3 แยกตัวประกอบได้ = 3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
4 แยกตัวประกอบได้ = 2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
6 แยกตัวประกอบได้ = 2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 3, 4, 6 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 3, 4, 6 เลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 4, 6 = 1