โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 3, 31, 186 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 31, 186 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 3, 31, 186 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 3, 31, 186 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 3, 31, 186 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3, 31, 186 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

ตัวประกอบของ 31 คือ
131

ตัวประกอบของ 186 คือ
1236316293186

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 3, 31, 186 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 31, 186 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 31, 186 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
3 แยกตัวประกอบได้ = 3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
31 แยกตัวประกอบได้ = 31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
186 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x31  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 3, 31, 186 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 3, 31, 186 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 31, 186 = 1