โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 3, 16, 27, 36 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 16, 27, 36 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 3, 16, 27, 36 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 3, 16, 27, 36 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 3, 16, 27, 36 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3, 16, 27, 36 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

ตัวประกอบของ 16 คือ
124816

ตัวประกอบของ 27 คือ
13927

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 3, 16, 27, 36 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 16, 27, 36 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 16, 27, 36 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
3 แยกตัวประกอบได้ = 3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
16 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
27 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
36 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 3, 16, 27, 36 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 3, 16, 27, 36 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 16, 27, 36 = 1
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ