โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 3, 10, 12, 60 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 10, 12, 60 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 3, 10, 12, 60 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 3, 10, 12, 60 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 3, 10, 12, 60 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 3, 10, 12, 60 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 3 คือ
13

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

ตัวประกอบของ 60 คือ
123456101215203060

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 3, 10, 12, 60 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 10, 12, 60 คือ 1

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 3, 10, 12, 60 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
3 แยกตัวประกอบได้ = 3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
10 แยกตัวประกอบได้ = 2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
12 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
60 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x3x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 3, 10, 12, 60 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ -

***กรณีนี้ไม่ตัวประกอบร่วมของ 3, 10, 12, 60 ที่ซ้ำกันเลย ห.ร.ม. จึงเท่ากับ 1
ตอบ ห.ร.ม.ของ 3, 10, 12, 60 = 1