โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 297, 414 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 297, 414 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 297, 414 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 297, 414 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 297, 414 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 297, 414 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 297 คือ
13911273399297

ตัวประกอบของ 414 คือ
1236918234669138207414

เลือกตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 297, 414 มาเป็นห.ร.ม.
ตอบ ห.ร.ม.ของ 297, 414 คือ 9

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 297, 414 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
297 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x3x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
414 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x23  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 297, 414 ออกมา คือ 3, 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 297, 414 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 297, 414 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)297
414
3
)99
138
3346
ตอบ ห.ร.ม.ของ 297, 414 คือ = 3 x 3 = 9

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 297, 414 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 414 ด้วยจำนวนน้อย 297
        1
297
)414
297
117
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 117 ไปหาร 297
      2
117
)297
234
63
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 63 ไปหาร 117
      1
63
)117
63
54
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 54 ไปหาร 63
     1
54
)63
54
9
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 54
     6
9
)54
54
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 9
ตอบ ห.ร.ม.ของ 297, 414 = 9