โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 294, 315, 441 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 294, 315, 441 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 294, 315, 441 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 294, 315, 441 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 294, 315, 441 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 294, 315, 441 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 294 คือ
123671421424998147294

ตัวประกอบของ 315 คือ
135791521354563105315

ตัวประกอบของ 441 คือ
1379214963147441

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 294, 315, 441 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 294, 315, 441 คือ 21

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 294, 315, 441 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
294 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
315 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
441 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x7x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 294, 315, 441 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3, 7
ตอบ ห.ร.ม.ของ 294, 315, 441 = 3 x 7 = 21

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 294, 315, 441 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)294
315
441
7
)98
105
147
141521
ตอบ ห.ร.ม.ของ 294, 315, 441 คือ = 3 x 7 = 21